Monday, 1 July 2013

कठोपनिषद् में वर्णित आत्मज्ञान


izkph dsljh

leLr bfUnz;/kkjh izk.kh esa vkRefu.kZ; dk ,d rÙo fo|eku gS] ftls vkRek dgk tkrk gSA oLrqr% izR;sd izk.kh ds vUnj] ftlesa thou gS] vkRek fuokl djrh gSA okLrfod :i esa vkRek D;k gS\ dh O;k[;k dBksifu"kn~ ds lUnHkZ ls djus dk iz;kl fd;k x;k gSA

vkRek dksbZ O;fDr] oLrq ;k xq.k ugha cfYd ,d rÙo gS] tks vykSfdd 'kfDr ¼power½ ls ;qDr gSA vkReu~ 'kCn dh O;qRifÙk ds fo"k; esa 'k³~djkpk;Z us mn~/k`r fd;k gS% ;nkIuksfr ;nknÙks ;PPkkfÙk fo"k;kfug ;PpkL; lUrrks HkkoLrLeknkResfr dhR;ZrsA1
vFkkZr~ ;g lalkj ds lkjs inkFkksaZ esa O;kIr gS] lkjs inkFkksaZ dks vius esa xzg.k fd, gq, gSa] lkjs inkFkksaZ dk vuqHko djrk gS vkSj bldh lÙkk fujUrj cuh jgrh gS] blfy, bls ^vkRek* dgk tkrk gSA
bl izdkj dBksifu"kn~ esa vkRek Kku'kfDr ls ;qDr euq"; ds ân;:ih dey esa fo|eku T;ksfr ln`'k izTTofyr rst gS] tks Lor%fl)] Loizdk'k] fuR;] 'kq)] lk{kh] 'kk'or] lukru] vpy vkSj fLFkj gSA ;g lEiw.kZ 'kjhj dh lHkh bfUnz;ksa dks izsfjr djrk gSA ftl izdkj vpsru jFk dk lapkyu dksbZ izk.kh psru izk.kh gh dj ldrk gSA ;Fkk& dBksifu"kn~ esa jFk&:id }kjk le>k;k x;k gS&
vkReua jfFkua fof) 'kjhja jFkeso rqA cqf)a rq lkjfFka fof) eu% izxgeso pAA2
mlh izdkj bl tM+ 'kjhj vkSj vpsru bfUnz;ksa dks izsfjr djus okyh dksbZ vU; gh 'kfDr gS] tks n`';eku ugha gS] ij ije'kfDr'kkyh gSA tSls& tc euq"; dh e`R;q gksrh gS rks ;s cká fo"k;ksa dh xzkgd bfUnz;k] T;ksa dh R;ksa mifLFkr jgdj Hkh viuk dk;Z ugha dj ikrh gS( D;ksafd nsg dks izsfjr djus okyh 'kfDr ¼vkRek½ ml le; 'kjhj dks NksM+ pqdh jgrh gSA vkRek ds u jgus ij dqN 'ks"k ugha cprk&
vL; foL=alekuL; 'kjhjLFkL; nsfgu% nsgkf}eqP;ekuL; fde= ifjf'k";rsAA3
mifu"kn~ esa Hkh blh 'kfDr dks nk'kZfud vkRek] ijekRek] czã vkSj v}SrosnkUr lr~] fpr~] vkuUn vkfn uke ls iqdkjrs gSA osnkUrkuqlkj O;f"V :i esa vkRek vkSj lef"V :i esa czã] ijekRek] uke ls vfHkfgr fd;k x;k gSA pkokZd n'kZu pSrU; ls fof'k"V 'kjhj dks vkRek ekurk gS ,oa tSu n'kZu vkRek dks nzO; ekurs gSaA
ijUrq Lo:ir% fofHké ukeksa ls vfHkfgr gksus ds dkj.k Hkh vkRek ,d gS& tSls ,d lw;Z dk izdk'k gtkjksa tyk'k;ksa esa izfrfcfEcr gksrk gS vkSj tyk'k; ds xq.k ds vuqlkj efyu] LoPN] fLFkj ;k izdfEir izrhr gksrk gS] mlh izdkj ogha ,d vkRek bu leLr nsg esa izfrfcfEcr gksus ls vyx&vyx Hkkflr gksrh gSs& dkj.k HkkSfrd laLFkkvksa dh otg lsA vkRek ,d v}SrrÙo gSA ij tc ;g fdlh tho dk 'kjhj /kkj.k djrk gS rks thokRek vkSj czã dk 'kjhj /kkj.k djrk gS ijekRek dgykrk gSA ftl izdkj ty ,d gS ijUrq i`Fkd~&i`Fkd~ ik=ksa esa Mkys tkus ij Xykl] dVKSjh] ?kM+s] ljksoj] >jus] unh vkSj leqnz bR;kfn fofHké ukeksa ls tkuk tkrk gSA blhfy, dgk x;k gS& eSa gh czã gWwaaaa] tho gh czã gS] vga thoks czãSo ukij%] rÙoefl bR;kfnA ;g vkRek vO;Dr] tUe vkSj e`R;q ls jfgr gS& tkrL; fg /kzqoks e`R;q/kzqoatUe e`rL; pA4
 D;ksafd tUe&e`R;q dk pØ 'kjhj dk gS vkRek rks 'kjhj ds Hkhrj fuokl djrh gS vkSj mldk Lokeh gS blfy, v'kjhjh gS& Uk tk;rs fez;rs ok foif'pék;a dqrf'pé cHkwo df'pr~
                 vtks fuR;% 'kk'orks·;a iqjk.kks u gU;rs gU;ekus 'kjhjsA5
vkRek dh vtjrk vkSj vejrk ds fy, dgk x;k&^euq"; bl tUe esa ftl izdkj cht cks;sxk mlh izdkj mls Qy dh izkfIr gksxh* vFkZkr~ mls bl tUe esa fd;s x;s deksaZ ds vuq:i gh iquTkZUe izkIr gksxk& ;ksfueU;s izi|Urs 'kjhjRok; nsfgu%A LFkk.kqeU;s·uqla;fUr ;FkkdeZ ;FkkJqre~AA6 blh dks xhrk esa Hkh dgk x;k gS& oklkafl th.kkZfu ;Fkk fogk; uokfu x`º.kkfr ujks·ijkf.k rFkk 'kjhjkf.k fogk; th.kkZU;U;kfu la;kfr uokfu nsghA7
bl izdkj vkRek nsg] bfUnz;] izk.k] eu] cqf)] fpÙko`fÙk;kW] foKku&izokg rFkk leLr n`';tkr ls i`Fkd~ bu lcdk nz"Vk vkSj vf/k"Bku gSA ;g ykSfdd] lq[k&nq%[kkrhr] v[k.M] vkuUn:i] vfuoZpuh; vkSj cqf)fodYikrhr gSA 
vkReLo:i ds i'pkr~ ;g vkReKku lk/kd dks dSls gksrk gS\ ;g vkReKku vR;Ur xw<+] xgu o Nqjs dh /kkj ds leku rh{.k gSA bldh izkfIr ds fy, ;ksX; f'k"; dks ;ksX;re xq# dh vko';drk gksrh gSA dgk x;k gS& mfr"Br~ tkxzr izkI; ojkfécks/krA8
ijUrq ;ksX; f'k"; vkSj ;ksX;re xq# nksuksa dk ,d lkFk ,d gh le; ij feyuk nqyZHk gS& vk'p;ksZ oDrk dq'kyks·L; yC/kkA9 oLrqr% vkRek dk Kku u rks bfUnz;ksa ds }kjk vkSj u gh rdksaZ ds }kjk izkIr gksrk gS D;ksafd og :i] jax] uke] dky bR;kfn lcls jfgr gS& v'kCneLi'kZe:ieO;;a rFkkjla fuR;exU/koPp ;r~A10 bfUnz;kW cfgeZq[kh vkSj }Sroknh gSA tcfd ;g thou'kfDr vkRek v}Sroknh ,ao vUreZq[kh gSA dBksifu"kn esa dgk x;k gS& u r= p{kqxZPNfr u okXxPNfrA u euks u fo|ks u fotkuheks ;FkSrnuqf'k";kr~A11
vkRek izdk'kksa dk izdk'k ^T;ksfr"kka T;ksfr%* gSA ftl izdkj ekrk dk Lusg izkIr djus ds fy, fdlh ;qfä dh vko';drk ugha gksrh] dsoy LoleiZ.k dk Hkko vko';d gSA mlh izdkj ;fn fu"dkeh Kkuh iq#"k viuh leLr bfUnz;ksa dks fu;fU=r dj lEiw.kZ leiZ.k Hkko ds lkFk ân;dey esa ml izdk'kiqat dh vuqHkwfr djrk gS rks vo'; gh ve`rÙo dh izkfIr gksxh& ;k izk.ksu laHkoR;fnfrnsZorke;h Xkqgka izfo";a fr"BUrha ;k HkwrsfHkO;Ztk;rA12
vxq"B ds cjkcj ifj.kke okyh vkRek v.kq ls Hkh lw{e o egku~ ls Hkh egku~ gS& v.kksj.kh;kUegrks egh;ku~A13 rkRi;Z ;g gS fd tks cSBk gqvk Hkh nwj rd tkrk gS] ysVk gqvk Hkh loZ= igqWpk gqvk gS] tks g"kZ ls ;qDr vkSj jfgr Hkh gS] tks 'kjhj esa fLFkr gksdj Hkh mlds /keksaZ ls jfgr gS] vfuR;ksa esa fuR; :i ls fLFkr gS&
vklhuks nwja cztfr 'k;kuks ;kfr loZr%A dLra enkena nsoa enU;ks KkrqegZfrA14
lw{en'khZ viuh lw{ecqf) }kjk Jo.k] euu vkSj fufn/;klu ls izkIr vkRerÙo dks vius Hkhrj fo|eku ns[krs gq, 'kkfUr rFkk 'kk'or lq[k izkIr djrs gSA vkRek loZO;kid vkSj loZO;kIr gSA tSls& bZ'kkokL;ksifu"kn~ esa dgk x;k gS&  bZ"kkokL;fene~ loZa ;fRdap txR;ka txr~A15 ,oa rfLeWYyksdk% fJrk% losZ rnq ukR;sfr d'puA16
bl izdkj Li"V gS fd tc lk/kd dks bl vkRerÙo dk Kku izkIr gks tkrk gS] rc og lc izdkj ds ukukRo ls jfgr ^olq/kSo dqVqEcde~* dh Hkkouk ls Iykfor lq[k&nq%[k lcls jfgr gks tkrk gS& r= d% eksg% d% 'kksd ,dRoeuqi”;rA17 mldh }SrHkkouk u"V gks tkrh gS vkSj mlh ijekRek dk va'k gksus ls ;g le> tkrk gS fd lq[k&nq%[k] jkx&}s"k] tUe&ej.k bR;kfn leLr iziŒp dk vf/k"Bku gksrs gq, Hkh ;g vkRek iziŒpks'ke] 'kkUr vkSj f'ko gSA ;gh iz.ko o vksadkj dk izrhd gSA bldks izkIrdj lk/kd tUe&e`R;q ds Hkolkxj dks ikjdj eks{k izkIr djrk gS] ;gh eks{k czãizkfIr gS& vuk|uUra egr% ija /kzqoa fupkP; rUeqR;qeq[kkr~ izeqP;rsA18
lUnHkZ% xzUFk&
1 dBksifu"kn~ ij 'kkadjHkk"; 2@1@1
2 dBksifu"kn~ 1@3@3] 4
3 dBksifu"kn~ 2@2@4
4 xhrk 2@28      
5 dBksifu"kn~ 1@2@18
6 dBksifu"kn~ 2@2@7
7 xhrk 2@22
8 dBksifu"kn~ 1@3@14
9 dBksifu"kn~ 1@2@7] xhrk 2@29
10 dBksifu"kn~ 1@3@15
11 dBksifu"kn~ 1@3
12 dBksifu"kn~ 2@1@7
13 dBksifu"kn~ 1@2@20
14 dBksifu"kn~ 1@2@21
15 bZ'kkokL;ksi0 1”yksd
izkph dsljh
jk"Vªh; ik=rk ijh{kk¼NET½ laLd`r foHkkx]

bykgkckn fo'ofo|ky;] bykgkckn