Monday, 2 April 2012

महिला सशक्तीकरण एवं प्रजननशीलता


'osrk ;kno


       Hkkjrh; lekt fo'o esa ,d ,slk leqnk; gS ftlesa euq"; ds thou dks o.kkZJe O;oLFkk esa foHkkftr fd;k x;k gSA Hkkjrh; fir`lÙkkRed lekt esa efgykvksa dks loZnk f}rh; Lrj dh ukxfjdrk izkIr jgh gSA tUe ls ysdj e`R;q rd os loZnk HksnHkko dk f'kdkj jgh gSaA euqLe`fr esa Hkh ukjh dks Lora= ugha ekuk x;k gSA Hkkjrh; lafo/kku ds vuqPNsn15]17 vkSj vuqPNsn 38]39 ds }kjk L=h vkSj iq#"k ds e/; dsoy ySafxd vk/kkj ij HksnHkko dk fu"ks/k fd;k x;k gS fQj Hkh vkt efgyk,a misf{kr gSaA

       orZeku ifjofrZr ifjos'k esa efgyk,a ,oa iq#"k egRoiw.kZ izHkko'kkyh vkSj vkfFkZd lg;ksxh ekus tkus yxs gSaA Hkkjrh; lekt esa efgykvksa ds leFkZu esa cuk;s x;s dkuwuksa] efgykvksa esa f'k{kk ds izlkj vkSj efgykvksa dh /khjs&/khjs c<+rh vkfFkZd Lora=rk ds ckotwn efgyk,a vkt Hkh mRihM+u dk f'kdkj gSaA
       efgyk l'kDrhdj.k ,d iw.kZ vo/kkj.kk gSA ;g cgqvk;keh gS vkSj bleas izkjfEHkd tkx:drk] vf/kdkj] {kerk] rFkk egRoiw.kZ {ks=ksa esa fodkl ds fy, volj iznku djuk lfEefyr gSA efgyk l'kDrhdj.k ds vk;keksa dks izeq[k :i ls bu dksfV;ksa esa ckaV ldrs gSa& laoS/kkfud] jktuSfrd] vkfFkZd vkSj lkekftdA efgyk fodkl ds mik;ksa esa ls efgykvksa ds vkfFkZd l'kDrhdj.k dk {ks= fLFkr ,oa lrr~ fodkl dh n`f"V ls vR;f/kd egRoiw.kZ gSA
       efgyk l'kfDrdj.k ,d lrr~ izfdz;k gS tks fofHkUu pjksa ls izHkkfor gksrh gS rFkk ftlds fy, vkfFkZd Lora=rk] jktuhfrd lgHkkfxrk vkSj lkekftd fodkl vko';d gSA ^fMDlu* us efgyk l'kDrhdj.k dks ifjHkkf"kr djrs gq, dgk gS fd efgyk l'kDrhdj.k ^'kfDr* ls vyx lekt esa mudh fLFkfr ls gS tks mudh {kerk dk igpku djkrh gS rFkk ftlds }kjk os vius thou dks izHkkfor dj ldh gSa vkSj lekt esa nwljs fu.kZ;ksa ij fu;a=.k j[k ldrh gSaA ubZ f'k{kk uhfr esa dgk x;k gS fd efgyk,a gekjh tula[;k dk vk/kk Hkkx gSa vkSj os fodkl dk ,d cM+k midj.k gSaA os u dsoy vkfFkZd xfrfof/k;ksa esa lgk;d gSa cfYd ,d ekrk ds :i esa ekuo lalk/ku dh lajf{kdk Hkh gSaA
       vusd v/;;uksa ls ;g fl) gks pqdk gS fd fL=;ksa dk lkekftd Lrj iztuu dks izHkkfor djus okyk ,d eq[; ?kVd gSA uQj ¼1967½ egksn; us dgk gS fd fL=;ksa dk fuEu lkekftd Lrj muesa ekufld dqaBk mRiUu djrh gS ftlls fd mudh dk;Zdq'kyrk rFkk cqf)eÙkk ij cqjk izHkko iM+rk gSA lkekftd Lrj dksbZ ,d rRo ugha gS cfYd bldk fu/kkZj.k vusd ?kVdksa ds vk/kkj ij gksrk gSA ,sls fdlh Hkh lekt esa] tgk¡ vkSjrksa dk thou Lrj fuEu gS] fL=;k¡ iq#"kksa dh lsfodk ek= cudj jg tkrh gSaA ifjokj vkSj iq#"kksa ds funsZf'kr jkLrksa ij pyuk gh mudk drZO; gSA ifjokj ;k Lo;a dk fgr&vfgr le>kdj ml ij viuk er O;Dr u dj ikus dh n'kk esa ekufld dqaBk;sa tUe ysrh gsa tks lekt] ifjokj vkSj O;fDr rhuksa ds fy, ?kkrd fl) gks ldrh gSA
       lsfQfy;kl jks'pkbYM us efgyk l'kDrhdj.k dks nks :iksa esa vfHkO;Dr fd;k gSA izFke og 'kfDr tks iq#"k fo'ks"k ls lEc)rk ds dkj.k efgyk dks izkIr gS rFkk nwljh tks iq#"k fujis{k gksrh gSaA nwljh 'kfDr gh okLro esa efgyk l'kDrhdj.k dk |ksrd gS tks mUgsa vius thou ds ckjs esa lkekftd lEcU/kksa dks cukus rFkk pykus gsrq fd;s tkus okys Lora= fu.kZ; vf/kdkj ls izkIr gSA
       ts-th-HkkbZ¼1995½ us f'k{kk iztuu lEcU/k fu/kkZj.k esa efgyk Lora=rk dks egRoiw.kZ crkrs gq, ikap izdkj ds ijLij fuHkZj efgykvksa dk mYys[k fd;k gS&
1.     Kku Lora=rk&ckg~; txr ds ckjs esa lwpuk ,oa KkuA
2.     fu.kZ; ysus dh Lora=rk&vius thou dY;k.k ls lEcfU/kr fu.kZ;A
3.     HkkSfrd Lora=rk&lEidZ ,oa xfr'khyrk esa o`f)A
4.     HkkoukRed Lora=rk&efgykvksa esa vkRe mis{kk dh deh rFkk vius firk] ifr ,oa cPpksa ls ifjokj ds vU; yksxksa dh vf/kd tqM+us dh Lora=rkA
5.     vkfFkZd ,oa lkekftd Lora=rk&vkfFkZd lalk/kuksa dh rFkk vkRefuHkZjrk esa o`f)A
       ts- th- HkkbZ ¼1997½ us vius v|ru 'kks/k i= esa L=h Lora=rk lwph esa ,d vk;ke vkSj tksM+k ifr }kjk iRuh ds fo#) dh tkus okyh laHkkfor fgalk ls Lora=rk gSA xfr'khyrk dh Lora=rk ¼3½ eqnzk ij igq¡p ftlls os viuh bPNkuqlkj O;; dj ldsaA efgyk Lora=rk muds iztuurk ,oa ifjokj fu;kstu ds lk/kuksa ij fu;a=.k esa o`f) dj ldrh gSA lkFk gh muds vius cPpksa ds fyax lajpuk lEcU/kh eukso`fÙk esa ifjorZu rFkk vius vkSj cPpksa ds LokLF; lsokvksa dh izkfIr] l{kerk esa o`f) ds }kjk Hkh efgyk Lora=rk ds nwjxkeh izHkko iM+rs gSaA          N.F.H.S-3 % us'kuy Qsfeyh gsYFk losZ fjiksVZ&3 us ikfjokfjd fu.kZ;ksa esa lgHkkfxrk ds vUrxZr fuEufyf[kr ds ckjs esa fu.kZ; dks 'kkfey fd;k gS&¼1½ [kkus esa D;k idk;k tk;\ ¼2½ efgyk ds vius LokLF; lEcU/kh lsok izkfIr gsrq ¼3½ vkHkw"k.k rFkk vU; egRoiw.kZ ikfjokfjd oLrq ds Ø; gsrq ¼4½ efgyk ds ek;ds rFkk fj'rsnkjksa ds ;gk¡ tkus rFkk ogk¡ #dus ds lanHkZ esa ¼5½ vk; dkSu vftZr djrk gS vkSj mls O;; djus dk vf/kdkj fdldks gS\ losZ{k.k ds vuqlkj Hkkjr esa 80 izfr'kr ls vf/kd efgykvksa ds ikl mijksDr esa ls dksbZ u dksbZ Lora=rk izkIr gSA yxHkx 40 izfr'kr efgykvksa dh eqnzk ij igqap Hkh gSaA ;|fi fd bu vkadM+ksa esa jkT;okj O;kid fo"kerk gSA 

lkj.kh
jkT;okj efgykvksa }kjk fofHkUu dk;ksZa esa fu.kZ; dh lgHkkfxrk ¼izfr'kr esa½
jkT;
vius LokLF; ij /;ku
izeq[kx`gLFkh dk Ø; djuk
izfrfnu ?kjsywØ;
viuslEcU/kh ;kfjLrsnkjhls lEidZ
leLr fu.kZ; esa lgHkkfxrk
fdlh Hkh fu.kZ; esa lgHkkfxrkugha
iatkc
76.8
48.2
56.5
68.5
37.4
11.2
jktLFkku
51.9
40.5
49.2
44.0
22.8
31.4
gfj;k.kk
71.7
54.7
60.8
69.2
41.7
13.2
e/;izns'k
51.7
48.3
54.9
50.2
29.4
27.1
mÙkjizns'k
64.2
52.9
55.6
50.3
33.7
22.0
fcgkj
53.4
50.6
58.4
54.4
32.7
27.2
>kj[k.M
61.2
59.8
64.7
65.5
41.8
19.5
mM+hlk
64.7
57.8
61.3
63.6
48.8
17.1
i0 caxky
59.6
37.5
46.9
48.4
23.9
25.7
xqtjkr
63.2
53.3
66.2
70.4
36.6
13.1
dukZVd
53.3
50.5
56.4
55.9
35.2
26.9
vle
80.0
72.0
70.0
80.9
60.9
11.6
egkjk"Vª
67.8
61.2
70.6
74.2
45.4
12.7
dsjy
75.3
61.8
65.9
78.4
47.2
10.8
rfeyukMq
73.2
63.3
77.8
76.7
48.8
8.2
Hkkjr
62.2
52.9
60.1
60.5
36.8
20.5
lzksr % ,u0,Q0,p0,l0 fjiksVZ 3] 2005&06] okY;we 1] ist 467
       jfoUnzu ¼1999½ us ;g ik;k fd vkt Hkh efgyk,a mu fØ;kvksa esa Lora= gSa ftuls os csgrj ek¡] iRuh vFkok x`g.kh cu ldrh gSaA ukjh ftl ?ksjs esa cUn gS og cM+k gS fdUrq ?ksjk fdruk cM+k gks bldk fu.kZ; iq#"k gh djrk gSA ekfYMu ,oa csjsYlu us 56 ns'kksa ds lkekftd Lrj ds pqus gq, ladsrdksa ,oa iztuu esa deh ds chp egRoiw.kZ lEcU/k dk voyksdu fd;kA ^feJ* us Hkkjr ds fofo/k jkT;ksa ds v/;;u esa ik;k fd fL=;ksa ds thou dh xq.koÙkk rFkk iztuu nj ds chp _.kkRed lglEcU/k gSA
      'kSf{kd Lrj ,oa iztuu&'kS{kf.kd Lrj rFkk mldk iztuu ij iM+us okys izHkko ds lEcU/k esa tks fofHkUu v/;;u gq, gSa muesa ;g ik;k x;k gS fd mPp 'kS{kf.kd Lrj izkIr efgykvksa }kjk iztfur lUrkuksa dh la[;k de gSA la;qDr jk"Vª ds ,d v/;u esa ik;k x;k gS fd ?kVrh gqbZ L=h f'k{kk dk izHkko iztuu Lrj ij lrr o`f) ds :i esa ifjyf{kr gksxkA blds vfrfjDr f'k{kk ifjokj fu;kstu ds lk/kuksa ds mi;ksx ds izfr lps"V djrh gSA lkFk gh uxjhdj.k] oSokfgd mez rFkk vU; lkekftd&vkfFkZd ladsrd iztuu O;ogkj dks izHkkfor djrs gSaA
      vkfFkZd Lrj ,oa iztuurk&,sls ifjokj esa tgk¡ fL=;k¡ vkfFkZd :i ls vkRefuHkZj gSa] mudk lkekftd Lrj tfur lUrkuksa dh la[;k }kjk ugha cfYd muds in rFkk vk; }kjk fu/kkZfjr gksrk gS fL=;ksa dh vkfFkZd :i ls lfØ;rk rFkk vU; dk;ksZa esa mudh layXurk ds dkj.k og vf/kd O;Lr jgrh gSa vkSj budk la;qDr izHkko iztuu nj esa deh ds :i esa ns[kk tk ldrk gSA pVthZ us bl _.kkRed lEcU/k ds ijks{k esa fufgr dkj.kksa dks Li"V djrs gq, fy[kk gS ,d rks tc ek¡ vkfFkZd :i ls fØ;k'khy gksrh gS rks cPps dh volj ykxr vf/kd gks tkrk gSA nwljs vkfFkZd :i ls fØ;k'khy vkSjrksa dk dk;Z{ks= vkSj lkekftd lEcU/k foLr`r gks tkrk gS tks mUgsa lUrku iks"k.k ds vfrfjDr vU; dk;ksZa dh vksj Hkh vkdf"kZr djrk gS vkSj rhljs lekt esa vkSjrksa dk lkekftd Lrj muds in vkSj vk; }kjk fu/kkZfjr gksus yxrk gS] vkSjrksa dh Hkkoh ;kstuk esa lUrku izkfIr ds fopkj gsrq de LFkku 'ks"k jg tkrk gSA
       fu"d"kZ&fL=;ksa ds mPp lkekftd Lrj rFkk iztuu nj esa _.kkRed lEcU/kksa ds dkj.kksa dh O;k[;k ,sls dh tk ldrh gS&,d rks fL=;ksa dks mPp lkekftd Lrj izk;% f'kf{kr lekt esa gh izkIr gksrk gS tgk¡ fd fookg dh vk;q Lo;a gh vf/kd gksrh gSA nwljs] ifr&iRuh lerk ds Lrj ds dkj.k ifr bl ckr dk Hkh /;ku j[krk gS fd iztuu ls iRuh ds LokLF; ij cqjk izHkko u iM+sA rhljs o;Ld ekrk&firk cPps ds Hkfo"; vkSj blds ikyu&iks"k.k ¼tks fd cPpksa dh de la[;k ds dkj.k laHko gS½ ds izfr tkx:d jgrs gSaA pkSFkh ckr ;g gS fd nEifr dks mu mik;ksa dh tkudkjh Hkh gksrh gS ftlls fd cPpksa dh euksokafNr la[;k izkIr dh tk ldrh gS vkSj ik¡poha ;g fd nEifÙk ijEijkoknh lkekftd cU/kuksa esa vc cgqr vf/kd fo'okl u rks Lo;a djrs gSa vkSj u mudk ifjokj cgqr vf/kd :f<+oknh fopkj dk gksrk gSA
lanHkZ
1-fMDlu] vkj-] :jy owesu ,V odZ] n tku gkifdUl ;wfuoflZVh izsl] ckYVheksj
2-ts-th- HkkbZ] owesUl ,twds'ku] vkVksukseh ,.M fjizksMfEVo fcgsfo;j] vkDlQksMZ 1995
3-uQj] th- % iksVªsV vkWQ n vaMj ykx] LV~Vsl ,.M ikoj ¼lEikfnr½ i`"B 255&263A
4-lsQfy;kl ,oa jks'kpkbYM] Qhesy ikoj vkVksukseh ,.M MseksxzkQh psat bu n FkMZ oYMZA
5-jfoUnzu] Vh- ds- lqUnjh] Qhesy vkVksukseh bu rfeyukMq] bZ-ih-MCY;w- vizSy 17&24] 34&44 1999
6-ekfYMu ,oa csjsYlu] daMh'ku vkWQ QVhZfyVh fMDykbu bu Msoyfiax daVªht] 1955&75
7-ewfrZ] eerk] ekfVZfyVh] QfVZfyVh ,.M tsUMj ok;l bu bf.M;k] yUnu Ldwy vkWQ bdukfeDl] twu] 61
8-ikfj[k] dhjhV ,oa xqIrk] gkm bQsfDVo bu Qhesy fyVªslh bu jhM~;wflax QfVZfyVh] bZ-ih-MCY;w- flrEcj ist 3991
9-NFHS (2006-07) :jy bf.M;k bUVjus'kuy baLVhV~;wV Qkj ikiqys'ku LVMht] eqEcbZA
'osrk ;kno
izoDrk] vFkZ'kkL= foHkkx
HkoUl esgrk fMxzh dkyst] Hkjokjh

dkS'kkEch]m0iz0